>

مطالعات بیمارستان,رساله بیمارستان,طرح نهایی بیمارستان

مرجع کد و آموزش

کد هر 24ساعت یک بار پاپ آپ نیو تب باز میکند

بهترین مکان برای نمایش تبلیغات شما بهترین مکان برای نمایش تبلیغات شما بهترین مکان برای نمایش تبلیغات شما

موضوعات

نویسندگان

آخرین نطرات کاربران

سودا - ببخشید این موزه کجاس؟
پاسخ: با سلام دوست عزیز این موزه برای مکان خاصی نیست، طراحی شده مهندسین سایت بروزکد هستش. - 1395/8/14
elik - مجتمع اداری تجاری - 1394/8/3/broozkad
payam_mb - دمت گرم - 1394/7/17/broozkad
nazanin - سلام پلان کودکستان نما برش سایت پلان پرسپکتیو داخلی و خارجی داشته باشه - 1393/12/14/broozkad
احمد عذاراصل - دانلود پروژه معماری سیرتحول هتل در جهان
- 1393/11/16
سهراب احسانی - با عرض سلام و خسته نباشید
من به عنوان مترون یک بیمارستان در کرمانشاه خواستار طراحی یک بخش icu در فضای 750 متر مربع با به تخت بستری هستم.
با تشکر فراوان
منتظر جوابتون هستم
پاسخ:دوست عزیز جهت هماهنگی بهتون ایمیلی زده میشه - 1393/11/16/broozkad
قیمت پرینتر - ممنون از سایت عالیتون
لایک دارین
مرسی - 1393/11/8
ali - - 1393/10/1/broozkad
سلیمی - سلام تبریک میگم وب بسیار خوبی دارید
موفق باشید
یا حق - 1393/9/28
حامد - = - 1393/9/28

امکانات جانبی

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 859
بازدید دیروز : 1339
بازدید هفته : 4602
بازدید ماه : 24750
بازدید کل : 5396620
تعداد مطالب : 564
تعداد نظرات : 117
تعداد آنلاین : 1

مطالعات بیمارستان,رساله بیمارستان,طرح نهایی بیمارستان

بازدید: 776

مطالعات بیمارستان,رساله بیمارستان,طرح نهایی بیمارستان

مطالعات بیمارستان,رساله بیمارستان,طرح نهایی

مطالعات بیمارستان,رساله بیمارستان,طرح نهایی

توضیحات:مطالعات بیمارستان,رساله بیمارستان,طرح نهایی بیمارستان

تعداد صفحات:182

بسیار جامع (کامل)

چکيده :

هدف کلي اين طراحي بيمارستاني ميباشد که در آن به مسائل رواني درمان نيز توجه شده باشد بهگونهاي که با در نظر گرفتن موارد محيطي چون رنگ، نور و صوت و ... در طراحي فضا در کنار عوامل عملکردي لزمه هر بيمارستان بهبود بيماران سريعتر گردد و تحقيق حاضر با ارائه رهنمودها و روشهايي در زمينه طراحي فضاهاي درماني )بيمارستانها( با رعايت اصول علمي در طراحي فضاهاي داخلي و تأثير محيط در درمان بيماران جهت نيل به اهداف بيان شده ميپردازد، تغييرات جديد در سبک معماري و طراحي داخلي بيمارستانها ميتواند در بهبود وضعيت سلمت بيماران نقش مهمي ايفا کند، از جمله مواردي که جهت نيل به اين منظور مورد بررسي قرار ميگيرد تأثير نور، رنگ و صوت در محيطهاي درماني ميباشد، اهميت اين موارد زماني روشنتر خواهد گرديد که تفاوت در ميزان بهبود بيماران در يک سطح از بيماري ولي در شرايط متفاوت محيطي مورد بررسي قرار گيرد.

عواملي که شايد کمتر کسي به اهميت آن توجه کند. روش به کارگيري در تحقيق حاضر تحليلي –

کاربردي ميباشد که به صورت توصيفي – تحليلي انجام ميگيرد، در تحقيق حاضر به اين نتيجه ميرسيم که اگر توجه به زيبايي و مسائل روانشناختي در طراحي معماري را در کنار عوامل کارايي، ايستايي و اقتصاد يکي از واجبات فرآيند خلق آثار معماري بدانيم، جايگاه اين مهم به خصوص در طراحي فضاهاي بهداشتي و درماني مرتبهاي مهمتر را ميطلبد. ايجاد فضاهاي شاداب و آرامشبخش براي مخاطبان فضاهاي درماني که به طور موقت دچار آسيبهاي جسمي يا روحي شدهاند و حتي براي پرسنل زحمتکش جامعه پزشکي که همواره با افراد بيمار وآزرده مواجه هستند امري انکار ناپذير ميباشد. هر بيمارستان مجموعهاي است بسيار پيچيده و متنوع از نيازها، تضادها، تجهيزات و امکانات، بنابراين بايد به دقيقترين و کارآمدترين نحو طراحي شوند تا حاصل کار مقبول گردد. در نتيجه مي توان با ايجاد مولفه ها و ارزش هاي موجود در حوزه ي روانشناسي محيط و بهره بري از آنها اين پيچيدگي ها را سهل و آسان نمود. محيطي منطبق،سازگار وآرماني براي استفاده کنندگان به کمک علم جديد روان شناسي محيط و چه بسا اين علم در فرايند درمان نيز موثر خواهد بود.

فهرست

عنوان                                                                                                                                     صفحه فصل اول : کليات

١-١- انواع روش هاي تحقيق .....................................................................................................................٢

١-٢- تحقيق تاريخي ..................................................................................................................................٢

١-٣- تحقيق توصيفي .................................................................................................................................٣

١-٣-١- تحقيق برآوردي ..........................................................................................................................٣

١-٣-٢- تحقيق ارزشيابي ...........................................................................................................................٣

١-٣-٣- مطالعه موردي ..............................................................................................................................٣

١-٣-٤- مطالعه پيمايشي ............................................................................................................................٤

١-٣-٥- تحقيق تکاملي)توسعهاي (.............................................................................................................٤

١-٣-٦- مطالعات همبستگي ......................................................................................................................٤

١-٣-٧- تحقيقات پس از وقوع .................................................................................................................٥

١-٣-٨- تحقيق تجربي ..............................................................................................................................٥

فصل دوم : بررسي نمونه هاي موجود

٢-١- بيمارستان قلب ايندياناپوليس آمريکا.................................................................................................٧

٢-٢- بيمارستان منطقهاي يوتاه آمريکا   .....................................................................................................١١

٢-٣- بيمارستان آپادانا ...............................................................................................................................١٥

٢-٤- وظايف بخش کمکهاي اوليه فوري ..................................................................................................١٨

فصل سوم : شناخت محيط پيرامون طرح

٣-١- مطالعات جغرافيايي، اقليمي، طبيعي...................................................................................................٢٠

الف

 

 

٣-١-١- جغرافياي سياسي وموقعيت جغرافيايي..........................................................................................٢٠

٣-١-٢- موقعيت عمومي استان لرستان.......................................................................................................٢٠

٣-١-٣- اقليم ............................................................................................................................................٢٣

٣-١-٤- باد ...............................................................................................................................................٢٧

٣-١-٥- ناهمواريها....................................................................................................................................٣٢

٣-٢- نقشه هوايي از منطقه لرستان..............................................................................................................٣٢

٣-٣- سابقه تاريخي شهر دورود.................................................................................................................٣٣

٣-٤- موقعيت و جمعيت شهر دورود..........................................................................................................٣٥

٣-٥- کشاورزي دورود..............................................................................................................................٣٦

٣-٦- گويش مردم دورود..........................................................................................................................٣٦

٣-٧- مشخصات اقليم سرد – ويژگيها........................................................................................................٣٦

٣-٧-١- بازشوها و پنجره ها ......................................................................................................................٣٧

٣-٧- ٢- فرم بناها......................................................................................................................................٣٧

٣-٧-٣- پوشش سطوح بناها......................................................................................................................٣٨

٣-٨- دليل انتخاب سايت.........................................................................................................................٣٨

فصل چهارم : معرفي طرح

٤-١-بخش اول..........................................................................................................................................٤٠

٤-١-١- شرح مباني نظري وايده هاي طراحي............................................................................................٤٠

٤-١-٢- معـماري ايراني............................................................................................................................٤٠

٤-١-٣- مفاهيم و شالوده سنتي در معماري ايران .......................................................................................٤٣

 

٤-١-٤- هماهنگي در اجزا و کل...............................................................................................................٤٤

٤-١-٥- رنگ...........................................................................................................................................٤٤

٤-١-٦- عامل نور .....................................................................................................................................٤٤

٤-١-٧- عامل آب ...................................................................................................................................٤٥

٤-١-٨- اصل سلسه مراتب........................................................................................................................٤٥

٤-١-٩- اصل نظم .....................................................................................................................................٤٦

٤-١-١٠- اصل تقارن................................................................................................................................٤٦

٤-١-١١- اصل مقياس و تناسب................................................................................................................٤٦

٤-١-١٢- ارتباط تباين فضايي )تضاد(.......................................................................................................٤٧

٤-١-١٣- حس وحدت.............................................................................................................................٤٧

٤-٢- مشخصات معماري ايراني از ديدگاه اساتيد .....................................................................................٤٨

٤-٢-١- استاد يعقوب دانشدوست .............................................................................................................٤٨

٤-٢-٢- استاد پير نيا ..................................................................................................................................٥٠

٤-٢-٣- سيد هادي مير ميران....................................................................................................................٥٢

٤-٣- معماري و حرکت.............................................................................................................................٥٣

٤-٤- نور در معماري .................................................................................................................................٥٤

٤-٥- وجه تسمية بيمارستان........................................................................................................................٥٥

٤-٦- بيمارستان جندي شاپور.....................................................................................................................٥٦

٤-٧- مقدمه...............................................................................................................................................٥٨

٤-٨- مخاطب شناسي.................................................................................................................................٥٨

ج

 

 

٤-٩- بيمارستان سازي چيست ؟.................................................................................................................٥٨

٤-١٠- بيمارستانها......................................................................................................................................٦٠

٤-١١- کلينيک ها.....................................................................................................................................٦٠

٤-١٢- تشکيلت داخلي بيمارستان............................................................................................................٦١

٤-١٣- موقعيت قرارگرفتن بناي بيمارستان.................................................................................................٦١

٤-١٤- جهت بيمارستان.............................................................................................................................٦٢

٤-١٥- المان هاي فونکسيونل بيمارستان.....................................................................................................٦٢

٤-١٦- اصول اساسي تشکيلت بيمارستان..................................................................................................٦٣

٤-١٧- بيمارستان عمومي...........................................................................................................................٦٨

٤-١٨- ساختار فني واجرايي ......................................................................................................................٧٠

٤-١٨-١- ملحظات طراحي سازه بيمارستان ............................................................................................٧٠

٤-١٨-٢- آيين نامه ها و دستورالعمل هاي طراحي مرتبط..........................................................................٧١

٤-١٨-٣- مباحث انتخاب سيستم سازه اي مناسب......................................................................................٧١

٤-١٨-٤- سيستم هاي تهويه......................................................................................................................٧٣

٤-١٨-٥- تهوية مطبوع ساختمان...............................................................................................................٧٣

٤-١٨-٦- انتخاب سيستم تأسيسات مناسب................................................................................................٧٤

منابع و مآخذ ...............................................................................................................................................٨١

..................................................

فصل اول

کليات

-١- انواع روش هاي تحقيق

تحقيق و پژوهش براي آگاهي و شناخت مجهولت و پي بردن به مسائل ناشناخته صورت ميگيرد در انسان ميل به داشتن و کشف حقايق حالت فطري داشته و همين امر يکي از عوامل مؤثر در پيشرفت امر تحقيق و ايجاد روشهاي مختلف بوده است انسان همواره براي رسيدن به مقصود و حل مشکلت، راههاي مختلف را تجربه مينمايد و مناسب ترين راه و روش را انتخاب ميکند بنابراين روش تحقيق عبارت از بکارگيري راه و روش خاصي است که اطلعات مناسبتر و بيشتر را درباره موضوع مورد مطالعه فراهم نموده و عوامل و علل مرتبط بدان را مشخص نمايد.

در علوم مختلف از روشهاي مخصوص و متفاوت براي مطالعه و بررسي استفاده ميشود تا شناخت موضوع تحت بررسي را ممکن گرداند درعلوم انساني نيز روشهاي تحقيق بصورتهاي گوناگون تقسيمبندي شدهاند که رايجترين آنها به قرار زير است )لزم به توضيح است که تعيينکننده نوع روش تحقيق مربوط به ماهيت سؤال مورد بررسي و نوع اطلعاتي است که براي شناخت موضوع, جمعآوري ميشود.

 

فرمت فایل»WORD

دانلود پایان نامه


می پسندم نمی پسندم

این مطلب در تاریخ: 17 / 6 / 1395 ساعت: 18:25 منتشر شده است

برچسب ها : ,,,
نظرات()

نظرات


برای دیدن نظرات بیشتر روی شماره صفحات در زیر کلیک کنید

نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه:ورود کاربران

نام کاربری
رمز عبور

» رمز عبور را فراموش کردم ؟

عضويت سريع

نام کاربری
رمز عبور
تکرار رمز
ایمیل
کد تصویری

تبلیغات

متن

پشتيباني آنلاين

پشتيباني آنلاين

آمار

آمار مطالب آمار مطالب
کل مطالب کل مطالب : 564
کل نظرات کل نظرات : 117
آمار کاربران آمار کاربران
افراد آنلاین افراد آنلاین : 1
تعداد اعضا تعداد اعضا : 333

آمار بازدیدآمار بازدید
بازدید امروز بازدید امروز : 859
بازدید دیروز بازدید دیروز : 1339
ورودی امروز گوگل ورودی امروز گوگل : 86
ورودی گوگل دیروز ورودی گوگل دیروز : 134
آي پي امروز آي پي امروز : 286
آي پي ديروز آي پي ديروز : 446
بازدید هفته بازدید هفته : 4602
بازدید ماه بازدید ماه : 24750
بازدید سال بازدید سال : 476903
بازدید کلی بازدید کلی : 5396620

اطلاعات شما اطلاعات شما
آی پی آی پی : 54.92.170.149
مرورگر مرورگر :
سیستم عامل سیستم عامل :
تاریخ امروز امروز :

درباره ما

 سایت بروزمعماران برتر
(خوش آمدید) بازدید کنندگان محترم درانتهای هر بازدید نظر های خود را ذکر فرمایید"با تشکر......... (مدیر : admin)

مطالب پربازدید

دانلود پروژه های معماری دانلود پروژه های معماری
دانلود نقشه های کامل یک فرهنگسرا شامل 3dو نقشه های کامل.فرهنگسرا شماره (1) دانلود نقشه های کامل یک فرهنگسرا شامل 3dو نقشه های کامل.فرهنگسرا شماره (1)
دانلود نقشه های اتوکدی دانشکده معماری(نما.برش.پلان.سایت.وجزیات کامل) دانلود نقشه های اتوکدی دانشکده معماری(نما.برش.پلان.سایت.وجزیات کامل)
دانلود پروژه معماری مديريت و تشكيلات كارگاهي با فرمت پاور پوینت دانلود پروژه معماری مديريت و تشكيلات كارگاهي با فرمت پاور پوینت
دانلود پروژه تحليل موزه ميلواكي اثر كالاتراوا دانلود پروژه تحليل موزه ميلواكي اثر كالاتراوا
دانلود رایگان نقشه های کامل فرهنگسرا حرفه ای دانلود رایگان نقشه های کامل فرهنگسرا حرفه ای
دانلود پلان مدرسه و هنرستان با فرمت dwg دانلود پلان مدرسه و هنرستان با فرمت dwg
دانلود نقشه های کامل مهد کودک(پلان ها .نما.برش.سایت پلان) دانلود نقشه های کامل مهد کودک(پلان ها .نما.برش.سایت پلان)
دانلود نقشه فرهنگسرای زیبا و شیت بندی شده شامل پلان ها،نما،برش،سایت،پرسپکتیو ها دانلود نقشه فرهنگسرای زیبا و شیت بندی شده شامل پلان ها،نما،برش،سایت،پرسپکتیو ها
دانلود پروژه عناصر و جزئیات ساختمانی2  پاورپوینت دانلود پروژه عناصر و جزئیات ساختمانی2 پاورپوینت
دانلود پروژه ترکیب احجام در معماری دانلود پروژه ترکیب احجام در معماری
دانلود پروژه معماری دوره رنسانس با فرمت پاورپوینت دانلود پروژه معماری دوره رنسانس با فرمت پاورپوینت
ریچارد میر خانه داگلاس و کارهای مشهورش....فروش ...دریافت نمره الف کلاس ریچارد میر خانه داگلاس و کارهای مشهورش....فروش ...دریافت نمره الف کلاس
دانلود نقشه های اتوکدی کامل موزه موسیقی .پلان.نما.برش.سایت.کامل دانلود نقشه های اتوکدی کامل موزه موسیقی .پلان.نما.برش.سایت.کامل
دانلود پروژه معماری انسان.طبیعت.معماری درتمدن مصر دانلود پروژه معماری انسان.طبیعت.معماری درتمدن مصر
دانلود پروژه معماری بررسي نمونه پلان هاي مجتمع مسکونی با فرمت پاورپوینت دانلود پروژه معماری بررسي نمونه پلان هاي مجتمع مسکونی با فرمت پاورپوینت
دانلود پروژه معماری محوطه سازی درس عناصر جزئیات با فرمت پاورپوینت دانلود پروژه معماری محوطه سازی درس عناصر جزئیات با فرمت پاورپوینت
پروژه پاور پوینت زاها حدید برج لیلیوم کاملا تکمیل برای دریافت نمره الف پروژه پاور پوینت زاها حدید برج لیلیوم کاملا تکمیل برای دریافت نمره الف
دانلود نقشه های کامل اتوکدی مجموعه مجتمع مسکونی 1 دانلود نقشه های کامل اتوکدی مجموعه مجتمع مسکونی 1
دانلود نقشه های کامل کتابخانه همراه .برش.نماها.پلان ها.سایت.دیتیل و... دانلود نقشه های کامل کتابخانه همراه .برش.نماها.پلان ها.سایت.دیتیل و...

خبرنامه

براي اطلاع از آپيدت شدن سایت در خبرنامه سایت عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شودپشتیبانی

جلوگیری از کپی کردن مطالب

مرجع کد و آموزش

کد هر 24ساعت یک بار پاپ آپ نیو تب باز میکند